Att leda och vara en del av ett team har många fördelar. Genom att samla olika kompetenser och erfarenheter för att tillsammans genomföra ett projekt kan man, om det hanteras rätt, uppnå både innovativa och kreativa lösningar. Men att arbeta i team har också sina utmaningar. Teamets medlemmar är inte helt sällan även med i andra team, vilket gör att deras tid är både värdefull och begränsad och resulterar i att teamarbete- och möten som inte är strukturerade kan leda till stress och bristande motivation. Det skapas dessutom en utmaning i att få själva teamet att fungera ihop. Precis som att olika personligheter och erfarenheter kan skapa ett dynamiskt och framgångsrikt team, så kan det också skapa en miljö där kreativa utlopp inte alls kommer till sin rätta.

De människor som är en del av teamet är den viktigaste komponenten för att resultatet ska bli lyckat. Det spelar egentligen ingen roll hur fina mallar och processer som finns; en omotiverad teammedlem kan göra att hela projektet går under. För att som projektledare lyckas med ett projekt är det därför viktigt att jobba med relationerna inom teamet; inte bara relationen till hela teamet, utan till varje individuell team-medlem.

Här kan du läsa mer om konsten att hålla effektiva möten

I The Project Management Podcast pratar Kim Wasson om fem avgörande faktorer som kan göra att ett projekt lyckas eller misslyckas. 

 

Bygga relationer 

Detta är grunden när det kommer till att bygga team, och denna kommer dessutom ligga till grund för hur väl de andra faktorerna kommer att fungera. Stabila relationer gör dessutom att team-medlemmen kommer vilja berätta om något händer eller om något går lite fel, istället för att du som projektledare ska behöva fråga själv varje gång.  

Framgångsrika team

Gemensamma mål 

Genom att bygga relationer blir det även enklare att sätta individuella mål för medlemmarna i teamet. Som teamledare blir det enklare att sätta mål på en teammedlem som man känner, då medlemmen antagligen kommer vara öppnare med vad den känner och hur den vill utvecklas. Kanske är det så att medlemmens personliga mål inte överensstämmer med projektet? Då kanske det passar bättre om medlemmen får byta till ett annat team. 

Målen för hela teamet och för projektet ska presenteras i början av projektet. Det är sedan lätt att anta att medlemmarna kommer komma ihåg målen under projektets gång. Så är dock inte alltid fallet och det kan vara en bra idé att med jämna mellanrum ta upp och diskutera projektets mål, som ett sätt att se att projektet rör sig i rätt riktning men också för att se om det behöver göras justeringar i målen. 

Vill du läsa mer om att sätta smarta mål? Här kan du ta del av vårt blogginlägg om just detta!

 

Inlärningsstil 

Alla har olika metoder för att lära sig och det kan vara bra för både projektledare och medlemmarna att ta reda på vilken stil som passar bäst. Vissa lär sig bäst med hjälp av bilder och andra visuella verktyg. Andra lär sig bättre av att läsa och föredrar då att få information via t.ex mail. Andra vill ha något att ta på eller hålla i, och kanske då gärna vill ha agendan för att möte utskrivet. Sedan finns det de som lär sig bäst genom att lyssna. Slutligen finns det de som på ett möte inte säger så mycket och som kanske kan verka ointresserade, när de i själva verket lär sig bäst genom att observera vad som händer.  

 

Motivation 

Precis som inlärningsstilar så motiveras vi av olika saker och precis som de andra punkterna så kommer även detta att underlättas av att bygga relationer inom teamet. Motivation kan komma från flera olika källor; vissa motiveras av pengar, andra av utmaningar och tillit, och andra av att få lära sig och att få lära andra. Medlemmar som är omotiverade kan bli både uttråkade och distraherade, vilket kommer få konsekvenser för hela projektet.  

 

Skills-matchning 

Att hitta rätt skills för ett team är enklare när det handlar om “hard skills”, vilket mer eller mindre handlar om konkreta kunskapsområden. När det kommer till “soft skills” så blir det lite svårare, inte minst då det kan handla om egenskaper som personen själv inte är medveten om att den har. Det kan vara att man är en bra team player, att man är bra på att förhandla eller att presentera. Även detta underlättar om man inom teamet har bra och starka relationer.